Spørsmål angående installasjonskontroll og elsikkerhet kan rettes til Meløy Energi telefon 75 72 01 90 eller post@menett.no

DLE

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sine forsyningsområder. Det lokale eltilsyn er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for arbeidet er gitt av direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB).

Det elsikerhetsarbeidet som DLE er pålagt å utføre,
Inndeles I følgende målområder:

Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger, kombinert med informasjon om sikker bruk av elektrisiteten.

Informasjon og opplysningsvirksomhet i skoler, lag og foreninger.

Revisjon og verifikasjon av bedrifter på den delen av internkontrollsystemet som gjelder det elektriske anlegget.

Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeider i forsyningsområdet.

Bistå politiet i brannetterforskning.

Bistå eiendomsmegler med opplysninger om heftelser på boliger.

Oppfølging og rapportering til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) av ulykker med elektrisk årsak.

Forelegge for DSB saker av viktighet eller av prinsipiell betydning.

Anmelde grovere overtredelser til politiet.

Prosedyren ved kontroll av og utbedring av feil i et elektrisk anlegg er som følger:

Kunden blir varslet om kontrollen i brevs form: varsel om kontroll

Kontrollen av elanlegget utføres og kunden får samtidig informasjon om elsikkerhet

Kunden får rapport på eventuelle feil og mangler: varsel om vedtak

Ved feil i den faste installasjonen må elektroinstallatør kontaktes for utbedring av feil. Som oftest gis en frist på 3 mnd for utbedring av feil. Unntak for alvorlige feil som får kortere frist eller som må utbedres straks.

Installatør gir beskjed til DLE når han har påtatt seg jobben og også når jobben er utført.

Boligeiers ansvar
Har du elvett?

Andre nyttige linker

Hjemmeside DSB
Farlige produkter innrapportert DSB
Elsikkerhetsinformasjon
Elsikkerhetsportalen
Boligmappa.no
Bladet elsikkerhet
(NEK) Norsk Elektroteknisk Komite